Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» - Δημόσια Διαβούλευση

 1. Το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού, παραϊατρικού, τεχνικού,
διοικητικού προσωπικού των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τίθεται, αυτοδικαίως,
από την ισχύ του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι
παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί ένα (1) μήνα και εν συνεχεία,
μετατάσσονται / μεταφέρονται, μετά από αίτησή τους, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του επόμενου άρθρου, σε οργανικές θέσεις που συστήνονται για τον
σκοπό αυτό στις Διοικήσεις των αντίστοιχων, χωροταξικά, Υγειονομικών
Περιφερειών (Δ.Υ.Πε). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η χωροταξική
κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του
ΕΟΠΥΥ. Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας
καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται
από τον φορέα οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και
ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια
και υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε
διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο
75% των αποδοχών αυτού.
2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1, τίθενται σε καθεστώς
διαθεσιμότητας δέκα πέντε (15) ημερών όσοι εκ των ανωτέρω περιγραφομένων
υπαλλήλων εμπίπτουν στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:
α) υπάλληλος που τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω.
β) πολύτεκνος, κατά την έννοια των παρ. 1 έως 3, του άρθρου πρώτου, του Ν.
1910/1944 (ΦΕΚ 229 α 1999), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, του Ν.
3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α 2006) εφόσον τα τέκνα αυτού συνοικούν με αυτόν

ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΠΗΓΗ  http://www.moh.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Καλά Χριστούγεννα Καλ ά Χριστούγεννα σε εσάς και  στις  οικογένειές σας.  Ας είναι το Ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς αφετηρία μί...