Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

   Στο  ΦΕΚ B 1004  02.04.2012   με Αριθ. 41917 (3) Εγκρίνεται  η υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για το έτος 2012.Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Ανδρέας Λοβέρδος έγκρινει με  αμοιβή υπερωριακής των υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για  το 2012  σε 7.000 
ιατρούς 3.200 υγειονομικούς και 1500 διοικητικούς υπαλλήλους
πανελαδικά. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν θα υπέρβαίνουν 
τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. 
εδώ είναι το ΦΕΚ β 1004 

πηγή:www .et.gr

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012      Στο ΦΕΚ 834 τ. β εγκρίθηκαν οι ώρες 
α' τριμήνου για του 2012  και αφορά τους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Εκρίθηκαν για τους  μήνες Φεβρουάριο Μάρτιο  λόγω ότι έχει ισχύει ο νόμος 
ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της και ισχύει  μέχρι 31.03.2012 .Το συγκεκρι-
μένο ΦΕΚ αφορά τους διοικητικούς 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι τους υγειονομι-
κούς υπαλλήλους.


το ΦΕΚ 834 ΤΕΥΧΟς Β


πηγή : www.et.gr

Εγγραφή σε οικογενειακό ιατρό   Σύμφωνα με  ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία...