Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012      Στο ΦΕΚ 834 τ. β εγκρίθηκαν οι ώρες 
α' τριμήνου για του 2012  και αφορά τους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Εκρίθηκαν για τους  μήνες Φεβρουάριο Μάρτιο  λόγω ότι έχει ισχύει ο νόμος 
ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της και ισχύει  μέχρι 31.03.2012 .Το συγκεκρι-
μένο ΦΕΚ αφορά τους διοικητικούς 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι τους υγειονομι-
κούς υπαλλήλους.


το ΦΕΚ 834 ΤΕΥΧΟς Β


πηγή : www.et.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...