Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινήςεργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.
4024/2011 (ΦΕΚ Β 465/24.02.2012)
πηγή:www.et.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...