Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015


Έναρξη προγραμμάτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων έτους

 2015-2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β’ του άρθρου 5 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ Α/217/85) οι Νοσηλευτές-τριες δύνανται να αποκτήσουν νοσηλευτικές ειδικότητες (Παθολογική, Χειρουργική, Παιδιατρική και Ψυχικής Υγείας) και οι Επισκέπτες-τριες Υγείας μπορούν να αποκτήσουν την ειδικότητας της Ψυχικής Υγείας κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ Α/165/97).
Μετά τα ανωτέρω και ενόψει του εκπαιδευτικού έτους 2015 – 2016, που αρχίζει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, παραθέτουμε πίνακα (Ι) με τα προγράμματα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων που θα εφαρμόσουν τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, με τις αντίστοιχα αναφερόμενες ημερομηνίες έναρξης αυτών.
Ως εκ τούτου πρέπει να μεριμνήσετε για την έγκαιρη ενημέρωση των νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας, που υπηρετούν στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά σας, ώστε να υποβάλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της αριθμ. Α4/203/88 (ΦΕΚ Β’/106/88) Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. Υ7β/Γ.Π. οικ. 31115/05 (ΦΕΚ Β/414/05) και της Υ7β/Γ.Π. 119460/10/2011 (ΦΕΚ Β’ 804) .

Πηγή :http://pasyno.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...